surokuoti

2 ×surokúoti 1. tr. sutarti, susišnekėti: Surokãvo grikus sėti LKT85(Kl). Gaspadorius nuvažiuoja prie klebono, užperka pazvanus ir surokuoja laidotuves Žem. Ir surokavo nejudintis iš vietos, pakol neužgiedos gaidys – tad, sako, visi velniai turės išsisklaidyti BsMtII120. Anuodu surokavusiu nė katras nežaninties Plt. | refl.: Taip susirokavę nuėjo prie Sragio Žem. Ans yra neteisingas, su anuo reik[ia] gerai susìrokuoti KlvrŽ. Turiam išgerti, teip nesusìrokuosiam Krtn. | prk.: Pradėjau su galva nebesusirokúot: be parstojo ūžia Šd.
surokúojamai adv.: Da ūkininkas kur geras, da surokúojamai buvo tarnauti, o ponai… Vdk.suderėti, sulygti: Šiandien surokavau metams vaikį ir zadotką įdaviau Šv. Pagaliau surokavo žanyties LTR(Klp). Kas čia beleis piršlius namo važiuoti, o čia dar kaip ir surokuota LTR(Krp).
2. intr. Žg, Kltn, Vvr sutikti, sutarti būdu, veiksmais: Mudu surokãvov gerai, ale dirbti reikėjo dieną naktį Prk. Su visais surokúoju gerai Pgg. Su papa tai ans labai jau surokãvo Lkv. Nu ir gyveno, tiek anuodu surokavo dideliai, be mados LTR(Kl). Anuodu, tas vyras su žmona, nesurokãvusiu jau kelius metus Jdr. Lai tik eina nu tavo galvos, ka jau nesurokúojat Trk. Sako, kad didliai nesurokãvusi su ta marčia Lnk. Nesurokúo sesuo su seseria ant vietos (labai) Žeml. 3. tr. sutvarkyti: O paskui turi visus suparėdkavoti ir surokuoti ing eilę ir susvadint ant žemės DS285(Rs). | refl.: Negaliu aš su tais vaikais susirokúoti Mšk. Ka negali susirokúoti su tum piemenkum (jaunomis karvėmis) Ar.refl. susitaikinti: Ale kai norės, patys susirokuos Slv. 4. refl. pajėgti susikalbėti: Tas senasis Jūraitis yra septynis metus senesnis, su tuo nesusirokúoji Rsn. Nė vieno žodžio nesupratau – nesurokavaus nėko Nt. Neveikdamys patys su žmonimis susirokuoti, mokė jus par išguldytojus M.Valanč. Ar gali susìrokuoti kaip žąsinas su kiaule Žd. 5. refl. prabilti, prašnekti: Pareinu apytamsiais – kai kas ten, klausaus, susirokãvo KlvrŽ. 6. refl. susiginčyti, susibarti: Su dukteria šįrytais susirokaváu Rt. Mudu susirokúojam: jis piktesnis, mane šokdina Stč. Šiandien mūs marčios susrokãvo Lp. Geruoju bebūdami, i susirokãvo Kv. Susirokavo kaip žydo kumelės priš kalną LTR(Yl). \ rokuoti; aprokuoti; atrokuoti; įrokuoti; išrokuoti; nurokuoti; parokuoti; perrokuoti; pasirokuoti; surokuoti; užrokuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • surokuoti — 1 ×surokuoti 1. tr. Q78,540, R62, N, K, M dedant vienetą prie vieneto, gauti sumą: Ans viską gerai surokãvo Kv. Surokuok, kiek čia reiks mokėti Vkš. Reikia surokuot, kiek dabar man metų, kada gimiau, nebeatamenu Lel. Surokuok, kiek aš uždirbau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antrokuoti — 1 ×antrokuoti tr. skaičiuojant pridėti viršaus, priedo: Aš suprantu, ka pusininkas daugiau antrokãvo sau KlvrŽ. rokuoti; antrokuoti; aprokuoti; atrokuoti; įrokuoti; išrokuoti; nurokuoti; parokuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprokuoti — ×aprokuoti tr. 1. K, Š dedant vienetą prie vieneto, apskaičiuoti: Buvau aprokavęs, kad tura būti devinta diena Prk. Visi dideliai nusidyvijo, kaip aprokavo, kad šiek tiek da tų pinigų lieka BsMtII101. Pirkliai aprokavo, kiek jie maždaug kasdien… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprokuoti — 2 ×aprokuoti tr. 1. bendrais bruožais susitarti: Didumą gal tujau pat aprokuoti KlvrŽ. Kad džekonai, surašiusys aprokuotus dalykus, mėnesį netrukdamys, nuleistum vyskupui M.Valanč. | refl.: Tas klebonas nebuvęs apsirokavęs su kuningais, kas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrokuoti — 1 ×atrokuoti K, Š; R8,49, N 1. tr. Ms, Krs iš atlyginimo atimti, išskaičiuoti: Atrokuok jamui visas sugaištes J. Reiks anam į šlūžmą atrokuoti – ans tyčioms nulaužė dalgį KlvrŽ. Atrokuoja iš pensijos Ad. 2. refl. Q9, N, Š atsilyginti už ką nors,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrokuoti — 2 ×atrokuoti 1. refl. atsikalbėti, atsakyti: Kad būčiu mokėjusi atsirokuoti, būtų an širdies lengviau buvę Krš. Tas dykas vaikis yra, ans nora atsìrokuoti KlvrŽ. Šuva ir tą kartą atsirokãvo, sakydamas vilkui BM256(Grz). 2. intr., tr. pajėgti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšluostyti — tr. K, Š, Rtr; M 1. KŽ žr. nušluostyti 1: Ana kojas atšluostė, kad nebūtų užskrendusi J. Dabar mano šlapios akys, nematau, reikia atšluostyt Sv. Kas akeles atšluostis? – Sausoja žolelė (d.) Rš. | refl. tr., intr. Š: Atsišluostyk akis, nematai DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrokuoti — 1 ×išrokuoti tr. K; Q540, H158, R, N, Sut 1. M matematikos, aritmetikos veiksmais apskaičiuoti: Tai nepaskaitoma, neišrokuojama R410. Pitagoras jau buvo išrokavęs, kad ne Saulė sukas, ale Žemė rieda aplink Saulę Blv. Išrokuota jau yra, kad per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrokuoti — 2 ×išrokuoti 1. tr., intr. suderėti, išlygti: Berniukams neišrokuota šventą dieną dirbti, tą dieną jų laikas, ne pono Žem. Tankiai šeimynysčiai, lygdamys su ūkininkais algą, išrokuo[ja] sau keletą dienų šienpjūtė[je] M.Valanč. | refl. Všv: Karts… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurokuoti — 1 ×nurokuoti tr. N 1. apskaičiuoti: Paulina nurokãvo, kad bobutė nebeilgai trauks (mirs) Slm. 2. apgalvoti, apsvarstyti: Ans y[ra] toks nurokuojąs Kl. 3. žr. 1 išrokuoti 3: Jis nurokãvo, t. y. nusuko J. Aš tai tau turiu nuo tavo algos nurokuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.